جاده طرقبه به سمت جاغرق بسته شد .

اینم راهیه، وقتی به مردم میگن یه جاهایی نرید و اونا میرن باید کلا اونجا رو بست که خیال همه راحت بشه، اینم از مدیریت بحران درست.