توقف خودروها و مردم در حاشیه کال چهل بازه مشهد برای تماشای سیلاب!! .

بعد وقتی همین آدما رو سیل میبره همه استوری میکنن مردم مشهد تسلیت!! آدمی که میخواد خودکشی کنه که تسلیت گفتن نداره!!