آبگرفتگی شهرک شهید رجائی پورسینا ۵۳ که با هر بارندگی ایجاد میشه .

بابا شما چرا اینقدر بی انصافین! نمیبینین چقدر قشنگ جدول کشی کردن! فقط یک مشکل کوچک داره که آب اصلا نمیره تو جوی که اونم ان‌شالله چند ماه دیگه پیمانکار جدید انجام میده، بالاخره اونم باید یک کاری داشته باشه .