آقای مدیر برای آنکه پست و مقامش را از دست ندهد و قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حالش نشود، رفته باج داده تا سوابق بیمه‌ اش را کاهش دهند!

کاش همین مدیرا رو دسته جمعی سیل می برد خیالمون راحت می شد فقط متأسفانه جای اینا امنه همیشه!