حرکت فداکارانه یک پزشک مشهدی برای کمک به مردم گمیشان

فک کردین پزشکا همه اهل زیر میزی و این حرفان؟ پزشکان مشهدی همیشه باعث افتخارن.