شهناز رمارم ، عضو شورای شهر مشهد:مدیریت شهری در مشهد حرفی برای گفتن ندارد، پل و جاده ساختن را همه شهردارها انجام می‌دهند، تفاوت ما در عرصه فرهنگ و نوع نگاه ما به عرصه شهری است. از ما تغییر دیگ شله که نمی‌خواستند! .

اختیار دارین، مگه اقدامات فرهنگی از جمله شله و خیابان غذا کار هر کسی هست!! اینها فقط از عهده کسانی بر میاد که درک عمیقی از فرهنگ دارن.