انتصاب شهردار جدید مشهد توسط یکی از رسانه‌های مشهدی !!!! .

بابا شما که نمیدونین شاید اینا دارن شهردار بعدی رو آماده میکنن بعد شما میزنین تو ذوقشون! بذارید کارشونو انجام بدن بنده‌های خدا.