وقتی برای رفع سد معبر و جمع‌آوری  بساط دستفروشان و متکدیان از خدم‌ وحشم استفاده می‌کنیم، اما در چند قدمی حادثه‌ ی آتش‌ سوزی، اجازه می‌دهیم اینگونه کودکان حضور یابند! .

خب دیگه چون اون احتمالا وظیفه شهرداریه اما حفظ جون مردم وظیفه هیشکی نیس! نهایتا دو تا سوختگیه ۹۰ درصد میدیم.