شهردار جوان مشهد امروز در زیر باران و بدون تشریفات از صحن علنی شورای شهر پیاده به دفترش در شهرداری مشهد رفت .

یادمان نرفته که چگونه برای شهرداران قبل از شما در باران چتر میگرفتند و از شورای شهر تا شهرداری با ماشین جابه‌جا می‌شدند