مرزبانی ناجا:از ابتدای سال تاکنون از ورود ۴۷ تن مواد مخدر از مرزهای شرقی به کشور جلوگیری شده است.

شما ببین چند تن مواد مخدر وارد میشه که ۴۷ تن رو گرفتن ولی بازم تو هر خیابون یه نفر موادفروش پیدا میشه