حکم رئیس اداره روابط عمومی سازمان آتش نشانی توسط مدیر روابط عمومی شهرداری مشهد صادر شده است .

به این که این حکم سرشار از غلط املایی و ایراد نگارشی هست کاری نداریم! اینی که مدیر مربوطه معلومه که فقط ماشین امضا شده و از محتوای مواردی که امضا میکنه خبر نداره هم کاری نداریم! نکته مهم اینه که مگه رئیس اداره روابط عمومی یک سازمان رو نباید مدیرعامل سازمان مربوطه بزنه