آسفالت خراب مسیر عبور اتوبوسهای بی آر تی خط یک حرم به طبرسی بین ایستگاه شهید گمنام تا چهارراه برق که باعث تکانهای بد و وحشتناکی در اتوبوس می شود .

اینم به جای تشکرتونه خب؟؟ از وقتی کوهستان پارک رو بستن، شهرداری موجبات تفریح و سرگرمی رو اینجوری واسمون فراهم کرده، تازه با کلی هیجان