حمل بار غیر مجاز با پراید ۱۳۲ پل هوایی پارک ملت مشهد

باشه دیگه اینم یه راهیه! فقط خداکنه هواپیما رد نشه که چراغ خطر نذاشته سر میله، البته نقش پلیس محترم چیه اینجا رو کاری ندارم ها، ولی عجب ماشین خوووب و کاربردیه این پراید!!