آتشپاد دوم امیر عزیزی، رئیس آتش‌نشانی شهر مشهد: از مجموع ۳۵ بیمارستانی که با آن‌ها مکاتبه کردیم، یک بیمارستان تاییدیه ایمنی را دریافت کرده، ۸ بیمارستان هم تشکیل پرونده داده و ۲۶ بیمارستان جواب نداده‌اند !!
خیلی هم خوب! جواب ندادن ! به همین راحتی ! واقعا اینجا جاش نیست که مدعی‌العموم ورود کنه ؟! جون مردم به نظر خیلی مهمتر از این مماشات‌هاست.