توئیت رییس شورای شهر مشهد در مورد ممنوعیت برپایی افطاری از بودجه شهرداری .

اقدام بسیار مفید و شجاعانه صورت گرفته شده فقط به شرط آنکه انجام شود .

رسانه تلخند مشهد در راستای جلوگیری از تخلفات ، در صورت ارسال گزارش با مستندات از سوی مخاطبان انتشار خواهد داد.