یادتونه هفته پیش مدیرمسئول شهرآرا نرفته بود شورا گفتن راهش ندادن و تحریم کردن و … .

حالا تو این جلسه شورای شهر رفته جلو هم نشسته که همه ببینم راهش دادن! خیلی هم ظاهرا عصبانیه! فکر کنم از دست رسانه‌ها که مجبورش کردن این هفته با مشغله زیاد بیاد صحن علنی که بدونن راهش میدن