داستان ادامه دار فرش قرمز مسئولین برای هم و صرف انرژی و امکانات بیت المال برای انجام مراسم تشریفاتی! .

مصداق بارز ضرب المثل نوشابه واسه هم باز کردنه ها! آخه دیگه سفر بین استانی واقعا؟؟ همون بهتر که مراودات بین کشوری و بین قاره ای نداشته باشیم!