فرماندار مشهد: نامه‌ی اداره‌کل راه‌وشهرسازی بر قانونی‌نبودن این کمیته، بر اساس برداشت اشتباه از مصوبه شورای شهر بوده است

این همه سال توس در اختیار راه و شهرسازی بود چیکار کرد؟ حالا بزارین یک سال هم در اختیار شهرداری مشهد باشه فعلا که در این مورد خوب کار کرده