براساس آمار مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران: خراسان رضوی در شاخص فضای کسب و کار رتبه شانزدهم را دارد

هنوز تا رتبه های آخر فاصله زیادی داریم، ولی با اینهمه فضای ایجاد کار چرا تولید شغل نمیشه تو این استان معلوم نیست