معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی:روزانه ۵ کودک آزاری در خراسان رضوی گزارش می‌شود
خب مجلس که ظاهرا نمی‌خواد طرح مقابله با کودک آزاری رو تصویب کنه ولی کاش مسئولین قضایی برخورد جدی تری با این مجرمین داشته باشن