معاون امور زائرین استانداری خراسان رضوی: کل جمعیت کشور طی دو سال وارد مشهد خواهند شد

با این حجم از زائر که میاد مشهد باید بهترین اقتصاد کشور رو داشته باشیم ولی…حتی نون رو هم دارن گرون میکنن