یکی از آرایشگاههای زنانه شناخته شده که پس از آرایش عــروس، برای تبلیغ کارش در فضای مجازی لایو میگذاشــت در مشهد شناســایی و پس از پلمب محل تخلف، پرونده قضایی برای متهم تشکیل و به دادسرا معرفی شــد.

حالا اگه آرایشگاه هم لایو نمیذاشت، خود عروس ها و دامادها اصولا همه رو از یه هفته قبل تا یه هفته بعد تو فضای مجازی در جریان همه جزئیات میذارن!