دردناک اما واقعی؛

مشهد ایستگاه شهیدصادقی جنب روزنامه خراسان … .

چیزی نمیشه گفت…جز اینکه آرزو کنیم این ها فقط شایعاتی در فضای مجازی باشن وگرنه واقعا نمیدونم مسئولین بعد اینهمه فداکاری مردم با این وضع شبا چجوری راحت میخوابن!