در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از پروژه بوستان خطی زندگی و آسفالت معبر جنوبی حدفاصل شهرک شهید رجایی و شهید باهنر, شهردار مشهد از یک کارگر خواست تا پروژه را افتتاح کند. .

بعضی اقدامات هرچند ظاهر شعارگونه هم داشته باشه بازم مثبته و از فکرای جوان نشأت میگیره و قابل تقدیره، به شرطیکه در کنارش به فکر مسائل و مشکلات قشر زحمت کش جامعه تو این وضعیت اقتصادی هم باشیم.