اشرف غنی رئیس جمهور فغانستان: مشهد باید قریه ای از هرات باشد

کیه که ندونه در گذشته افغانستان جزوه خراسان بزرگ بوده؟ البته الآنم برادران افغانی زیادی تو شهر ما هستن که قدمشون هم روی چشم ولی اونا عضوی از ما شدن نه برعکس!