اطلاعات جدیدی در خصوص پرونده سلطان صدور مدارک جعلی:دو کارمند اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی بازداشت شدند .

دوستمون چند سال زیر گوش اداره ارشاد چه کارا کرده و هیچکس حواسش نبوده! هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک!