يكي از مخاطبان با ارسال فیلمی ، از وجود پنبه در حلیم با وجود تكذيب وزارت بهداشت، خبر داد: “از یه حلیم فروشی، حلیم خریدیم، گوشتش غیر طبیعی به نظر اومد، بعد یه مقدارشو شستیم گذاشتیم خشک بشه و

پنبه ای بود که از توش کشیدیم بیرون …

همیشه نیمه پر لیوان رو نگاه کن! عوضش الان از تو یک بشقاب حلیم میتونی چندتا بالشت پنبه خوب در بیاری ها! روزی حروم در آوردن، همچین کار سختی نیست انگار