معاون سردبیر روزنامه خراسان ضمن تشکر از خبرنگاران اعلام کرد کدورت پیش آمده با دانشگاه علوم پزشکی رفع گردیده است

چقدر خوب که خبرنگاران هوای همو داشتن ولی خدا کنه این رفع کدورت نتیجه اون مناقصه نباشه! به هر حال پای چند میلیارد پول وسطه