رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی:۵۰ پرونده تخلف در نمایشگاه فروش پاییزه مشهد تشکیل شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.

هنوز پاییز شروع نشده تخلفتاتش شروع شد! علی برکت‌الله