آمارهای چهارماهه پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد، در زمینه سقط جنین پس از تهران، خراسان رضوی دومین استان پرمراجعه به پزشکی قانونی برای این اقدام است

البته این آمار همش تقصیره زائرینه وگرنه ما که از این کارا نمیکنیم