دهستانی رئیس اتحادیه چایخانه داران و سفره خانه های سنتی مشهد:


۵۰۰
خانه در سطح مشهد بصورت غیر مجاز قلیان عرضه می کنند. نظارت هست اما کار از دست ناظران در رفته است!

بله نظارت هست اما راه فرار بیشتر است! حالا خوبه که قلیون غیر مجاز و یواشکیه، این سیگارا و متعلقاتش تو پارک و فضاهای عمومی، اونم دست جوونا و نوجوونا دقیقا تکلیفش چیه؟؟