رودخانه در بلوار سیدرضی !

اصول ساخت و ساز شهرمون یه جوریه که در کسری از ثانیه رحمت الهی به عذاب الهی تبدیل میشه

موندیم برای بارش باران دعا کنیم یا نه