اسدی مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت:
نگاه شهرداری مشهد به طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای الیت نگاه درآمدی نیست و هدف اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان است. .

نگاه درآمدی نیست؟؟؟!!! دقیقا نگاه علمی_فرهنگیه یا مثلا سیاسی_اجتماعی؟؟ اگه دخل و خرج پرسنل نمیچرخه چرا میندازید گردن رفتار ترافیکی ما؟

فرهنگسازی راهش فقط گران کردن تعرفه هاست؟
.