دانشگاه فردوسی مشهد طرحی ارائه کرده است که دانشجویان با پرداخت وجه‌های میلیونی میتوانند آزمایشگاه! سایت! راهرو! پلاک فلزی! و… به نام خود در دانشگاه ثبت کنند.

درسته که دانشگاه بعد این موضوع گفت که ما در جریان نبودیم و غیرقانونی بوده ولی بالاخره همینه دیگه! همه تقریبا دارن به این نتیجه میرسن که علم بهتر است یا ثروت !