مزرعه خشخاش در اطراف مشهد لو رفت و پلیس مشهد، بوته‌های خشخاش را این مزرعه قطع کرد.

بابا دمتون گرم دیگه قاچاق رو گذاشتن کنار و خودشون  تولیدکننده شدن! اونم بیخ گوش امام رضا (ع) ! از ما نشنیده بگیرین ولی اگر آمارشو دربیارن میبینن وام کارآفرینی هم گرفته!