مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد:
عوامل شارژ من کارت شامل فروشگاه ها و باجه های روزنامه که در سطح شهر مستقر هستند، هیچکدام حق گرفتن و یا کسر کردن مبلغی به عنوان کارمزد از شارژ من کارت ندارند.

بله دیگه مثکه فقط شهرداری حق پول گرفتن یا به اصطلاح کارمزد گرفتن داره!

بابا یکی به صورت واضح موضوع کارمزد رو با تمام ضوابطش توضیح بده ببینیم چه خبره!