موحدی‌ زاده  نایب رئیس شورای شهر مشهد: «آیت‌الله  علم الهدی با موسیقی مشکلی ندارند»
تا پایان شورای پنجم، در مشهد کنسرت خواهیم داشت

اینجوریکه همه موافقن فک کنم فقط ما مخالفیم و جلوی برگزاری کنسرت رو گرفتیم! تا پایان شورای پنجم هم خدا بزرگه! نهایتش میتونه شعار مناسبی باشه واسه انتخابات دوره بعد شورا دیگه، نه؟؟! .