مدیرکل منابع انسانی شهرداری مشهد:ما نیروی اتوبوسی به شهرداری وارد نکردیم

راست میگه بنده خدا بابا، پسر و دختر و داماد و شش هفت نفر دیگه که ایشون آورده اتوبوس لازم نداره با دو تا سواری کارشون راه میوفته!