مدیرعامل شرکت ملی نفت: کشف ذخایر جدید گازی در میدان پارس‌جنوبی

 امیدواریم بهترین استفاده ازش بشه