سمند یک شبه ۴۰ میلیون تومان گران شد

 رکورد های عجیبی داره زده میشه