افزایش ۲۰ درصدی عوارض خروج از کشور در ۱۴۰۲ 

 افزایش قیمت، تکراری ترین جمله سال!