ریزش بتن ورودی اتوبان تهران شمال در محور کندوان ۱۲ نفر را مجروح کرد

سهل انگاری در بتن ریزی و بازی با جان مردم