کارشناس مرکز کنترل راهبری گاز: موج جدید سرما و پیش‌بینی افزایش مصرف گاز تا جمعه

 طوری برنامه ریزی کردین که دیگه قعطی گاز نداشته باشیم؟