ایران؛ دومین کشور دارای بیشترین محدودیت اینترنت در سال ۲۰۲۲

 وقتی از بالا نمیتونیم اول باشیم بزار از پایین اول باشیم