سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی: پشت اقتصاد، اجتماع و سیاست، فرهنگ قرار دارد.

همینه که توی اکثر زمینه ها ضعف داریم پس!