کاهش تولید قارچ خوراکی در خراسان رضوی

 

 

مشکلی نیست عوضش چیزای دیگه قارچ‌گونه رشد کرده