مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی:
صدور مجوز شرکت‌های گردشگری سلامت خراسان رضوی تسهیل می‌شود

 

 

آره متوجه شدیم، گفتین فقط تسهیل صدور مجوز نه شروع به کار