رئیس اداره بازرگانی داخل صمت خراسان رضوی:

توزیع ۹ هزار و ۹۰۰ تن شکر تنظیم بازار

 

 

اینجوری قبل از انتخابات کام مردم خیلی خوب شیرین میشه