عدم تحقق وعده‌ها به پرستاران بخش کرونایی مشهد

 

 

وعده دادن، مگه قرار بوده عمل کنن!؟