شنا در سد طرق جان جوان مشهدی را گرفت

 

 

از بس گفتین آب کم شده، مردم فکر کردن خشکسالی سد رو تبدیل به استخر کرده!